Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse TKF 2016


Allmänt om föreningen

Verksamhetsåret 2016 har varit innehållsrikt och föreningsstyrelsen har som vanligt hållit sig väl underrättad om Museets verksamhet. Styrelsens arbete har bland annat fyllts av planering av kommande aktiviteter under jubileumsåret 2017.


Årsmöte

Årets möte hölls på Västerviks Museum den 15 juni. Efter mötesförhandlingarna gavs medlemmarna tillfälle att se den nyligen producerade filmen om Mars Makalös och pågående utställningen ”trägubbar o trägummor”


Styrelsen 

Styrelsemedlemmar i föreningen och övriga föreningsfunktionärer valdes också vid årsmötet och resultatet blev:

Till föreningens ordförande valdes Olof Nimhed. I tur att avgå var Hans Ålund, som omvaldes. Jan Fredrik Kindstrand, Gunnar Linderoth, Ulla Svärdson, Gerth Hjalmarsson och Björn Wootz. är valda till 2017. Styrelsesuppleanter i tur att avgå var Björn Blomstrand och Ingvar Folckner, som båda omvaldes. Veronica Palm är vald till 2017. Till revisorer omvaldes Göran Lindberg och Christer Warfvinge och till revisorssuppleanter omvaldes Hans Christian Ageman och nyvaldes Anita Nordin. Till valberedning omvaldes Kajsa Andersson (sammankallande) och nyvaldes Anita Johansson Åke Aldman.

Under perioden 1 januari 2015-31 december 2018 utgörs föreningens representanter i Stiftelsen Västerviks Museum av följande ordinarie ledamöter: Björn Wootz (tillika vice ordförande i stiftelsen), Gerth Hjalmarsson och Magnus Hegardt. Som ersättare fungerar Conny Tyrberg, Björn Blomstrand och Gunnar Linderoth. Samtliga är, enligt föreningens och stiftelsens statuter valda av årsmötet 2014.


Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna ser ut som följer:

Redaktionskommittén består av Hans Holm, Olof Nimhed och Ulla Svärdson. Föreningsträffar Gunnar Linderoth.

Sjöfararkusten Småland/Öland Lars Bittner och Thomas Åstrand Marknadsföring och medlemsvärvning Björn Wootz.

Arkeologi Veronica Palm.


Möten och medlemmar

Föreningens styrelse har hållit fem protokollförda sammanträden

under året.

Medlemsantalet har under senare år utvecklats på följande sätt:


2012 2013 2014 2015 2016
Hedersmedlemmar 4 4 5 6 6
Ständiga medlemmar 138 140 140 134 138
Årsbetalande medl. 445 430 417 411 378

    

Hedersmedlemmar var Sven- Åke Jonasson, Gunnar Linderoth, Anita Björkman, Leif Rosenblad, Carl-Erik Edström och Lennart Norman.


Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Fundamentet är avkastningen från de donationer som föreningen tidigare erhållit. Tillsammans med medlemsavgifterna innebär detta att föreningen kan fortsätta med en högklassig bokutgivning och därmed leva upp till högt ställda ambitioner att synliggöra Tjustbygdens historia.


Medlemskapet

Som huvudregel gäller att föreningens medlemmar har fritt inträde till Västerviks museum och evenemang som arrangeras av museet och föreningen. Undantaget från denna huvudregel är när extern arrangör hyr lokal av museet.


Årsboken

Olof Nimhed har, inom ramen för sin tjänst vid museet, varit redaktör för den nya historik över Västervik som planerats under flera år i samarbete med forskare, främst från Linköpings Universitet. Föreningen har bidragit ekonomiskt för att genomföra detta projekt.

I januari 2016 presenterades inte mindre än två dubbelnummer av våra årsböcker. Meddelande 69 och 70, Västerviks trivialskolas matrikel 1665-1821, respektive 71 och 72, Förhistoria och arkeologi II. I samband med boksläppet höll Jan Fredrik Kindstrand, författare av den kommenterade matrikeln och Veronica Palm, redaktör för bandet Förhistoria och arkeologi II föredrag utifrån sina respektive böcker, vilka båda utgör delar i serien Västerviks historia.

Meddelande nr 73, årsbok för 2016 kommer att levereras under 2017, liksom meddelande nr 74 som kommer att bli en jubileumsskrift med anledning av föreningens 100 åriga existens.


Tack

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt hjälpt oss i vår verksamhet under året. Det gäller alla de som offrat ledighet för att frivilligt arbeta för museet med sin tid och sin kraft.


Ett stort tack även till hela personalen på museet!


För styrelsen


Olof Nimhed

Ordförande