Kulturarvslyftet


En satsning på jobb som vårdar kulturarvet
Syfte och mål för projektet

Att organisera samlingarna så att samma föremålstyp sammanförs och placeras i det magasin som lämpar sig bäst, inventeras samt fotograferas och att uppgifter om föremålens status och placering införs i den påbörjade digitala huvudboken. Den utvecklade digitala huvudboken utgör därefter en grund för en tänkt digitala portal med inriktning mot Tjustbygdens historia som särskilt anpassas för skolornas behov av undervisningsmaterial. En förutsättning är att samlingarna tillgängliggörs digitalt.

Att kunna avveckla ett förhyrt magasin och koncentrera samlingarna till de tre kvarstående, närmagasinet, arkivet (inhyrt i kommunarkivet)
och fjärrmagasinet.

Samlokalisering och ändamålsenlig förvaring

Att säkerställa Stiftelsen Västerviks Museums föremålssamlings framtid. Att genom omorganisation och samlokalisering av museets magasin förbättra förvaringen av föremålen ingående i museets samlingar, liksom att i ett långsiktigt perspektiv möjliggöra en utökning av samlingarna, som omfattar föremål med anknytning till bygdens långa historia. Samlingarna domineras av föremål från verksamheten i sjöstaden Västervik och dess vidlyftiga omland med jord- och skogsbruk samt ett flertal bruksorter.

Digitalisering, statusbedömning, vård
Att påbörja digitalisering av föremålsregistret för att på så vis öka och förenkla tillgängligheten till föremålen. Att vid omorganisationen göra statusbedömning av föremålen samt utvärdera eventuella vårdbehov. En digitalisering där varje föremål också fotograferas medför också mindre slitage, då de kan tillgängliggöras på digital väg.

Tillgängliggörande
Att genom ökad åtkomlighet i magasinen underlätta utställnings- och pedagogisk verksamhet.

Att genom digitaliseringen ge ökade möjligheter till utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet och visning genom digitala medier.

Minskade lokalkostnader och ökade mervinster
Att genom samlokaliseringen minska behovet av förhyrda magasin och därmed förbättra museets ekonomi och skapa förutsättningar för utveckling inom andra delar av verksamheten.

Kontaktperson: Olof Nimhed, som kan nås på tel: 070-550 23 92 eller e-post: olof.n@vasterviksmuseum.se