ÅrsbokenTjustbygdens kulturhistoriska förenings årsbok 2011
Västerviks Historia - Förhistoria och arkeologi 1
Boken finns att köpa på Västerviks Museum.

Inom Tjustbygdens 20 socknar, Västerviks stadsmark inräknad, finns i skrivandets stund nästan 10 000 fornlämningar från alla tider registrerade. I detta kulturlandskap finns såväl synliga och dolda spår från alla tider, spår som idag kan ge oss en inblick i tidigare generationers leverne och traditioner. Tjustbygdens rika kulturlandskap har en enorm forskningspotential.

De senaste åren har den arkeologiska verksamheten i området varit intensivare än någonsin. Stora expoateringar i samband med ombyggnationer av väg E22, nyanläggning av en väg vid Målserum i Västervik och saneringsarbeten vid Gladhammars gruvor har genererat ett nytt arkeologiskt kunskapsunderlag. Samtidigt har flera forskningsprojekt pågått, det största med fokus på bronsålderns hällbilder. Resultaten från dessa insatser har givit möjlighet att framställa denna publikation inom ramen för projektet
Västerviks Historia.

I denna volym ligger tyngdpunkten på de nyligen genomförda projekten vid Målserum och Gladhammar. Här ges en inblick i det arkeologiska arbetet och en redovisning av de resultat och den kunskap som nu vunnits. Här pupliceras också artiklar om bronsålderns hällbilder och gravfält samt järnålderns fornborgar.